Pergjegjes Sektori i Prokurimeve

1.1. Objektivat e pergjithshme

 • Te koordinoje dhe te mbikqyre punen e Sektorit ne aktivitetet e veta lidhur me prokurimet e projekteve te financuara nga BE, duke siguruar qe rregullat dhe procedurat e Komisionit Evropian jane ndjekur. 
 • Te siguroje bashkepunim te mire te grupit dhe ekzekutim ne kohe te detyrave,
 • Supervizim dhe kontroll te performances se Sektorit, 
 • Kryerja e detyrave te tjera qe konsiderohen te nevojshme ne lidhje me aktivitetet e CFCU dhe brenda objektivave te punes, sipas kerkesave te Drejtorit te Prokurimeve dhe Kontraktimeve ne CFCU,
 • Verifikimi perpara cdo dorezimi te metejshem te cdo dokumentacioni te pregatitur nga stafi ne varesi, 
 • Rishikon performancĂ«n e stafit nĂ« pĂ«rputhje me procedurat e aplikueshme,
 • Raportimi i nevojave per trajnim te stafit te Sektorit, tek Drejtori i Prokurimeve dhe Kontraktimeve te CFCU.1.2. Pergjegjesite dhe Detyrat

Te pergjithshme

 • Siguron ekzekutimin e veprimeve te Sektorit, ne nĂ« pĂ«rputhje me rolin e CFCU, MarrĂ«veshjet Financiare/Implementuese, rregullat dhe procedurat e Bashkimit Evropian dhe legjislacionin e aplikueshĂ«m kombĂ«tar,
 • Krijon dhe mban nje maredhenie te mire dhe te hapur me Sektoret e tjere te CFCU, 
 • Siguron qe puna e sektorit te kryhet ne nje menyre eficiente me nje kontakt te perditshem me stafin e Sektorit dhe ne bashkepunim te ngushte me Drejtorin e Prokurimeve dhe Kontraktimeve ,
 • Siguron qe mbajtja dhe arkivimi i te dhenave te Sektorit eshte ne perputhje me kerkesat dhe rregullat e BE si dhe te nje menaxhimi te mire financiar,
 • Merr pjese ne mbledhje te brendshme dhe kontribuon  nĂ« formalizimin e rendit tĂ« ditĂ«s lidhur me takime / minuta, dhe ndĂ«r tĂ« tjera ne zbatimin dhe ndjekjen e veprimeve,
 • Identifikon, vlerĂ«son dhe menaxhon risqet operacionale dhe i sjell ne vemendje Drejtorit te Prokurimeve dhe Kontraktimeve çdo risk te hasur, 
 • Koordinon punen e Sektorit .
 • Siguron qe stafi i caktuar per implementimin e kontrates te moj jete i perfshire ne vleresimin e tenderit.


Menaxhimi i burimeve njerezore

 • Motivon stafin e Sektorit,
 • Ne bashkepunim te ngushte me Drejtorin e Prokurimeve dhe Kontraktimeve ne CFCU, siguron qe stafi brenda sektorit eshte plotesisht i vetedijshem per detyrimet dhe procedurat qe zbaton, ne lidhje me kontraktimin dhe parregullsite qe hasen, ne perputhje  keto me rregullat e BE,
 • Te siguroje qe stafi brenda sektorit te respektoje konfidencialitetin e punes se vet dhe te kuptoje qe nuk duhet te diskutohet asnje aspekt  i punes jashte ambjenteve te zyres ,
 • Te supervizoje dhe te monitoroje ekzekutimin e detyrave ne Sektor nepermjet rishikimeve sistematike.Procedurat

 • Kontribuon ne hartimin dhe formalizimin e procedurave te CFCU (Manualeve te CFCU), si dhe ne rishikime te herepashereshme,
  perditesime/permiresime te Manualeve te CFCU.


Tenderimi

 • Te jete plotesisht ne perputhje me procedurat e prokurimit te aplikueshme, dhe te mbeshtese stafin e Sektorit ne interpretimin dhe zbatimin e procedurave,
 • Te pregatise planifikimin e aktiviteteve te tenderimit ne bashkepunim me Drejtorin e Prokurimeve dhe Kontraktimeve (pregatitja dhe ndjekja e rregullt e Planit te Prokurimit),
 • Monitoron dhe rishikon aktivitetet e prokurimit dhe dokumentat e tenderit, ne menyre qe te siguroje qe procedurat dhe kontrolli perkates te jene zbatuar ne kohen e duhur nga stafi i Sektorit,
 • Siguron transmetimin e kerkeses per hapjen e tenderit (parashikimin dhe njoftimet per tender ne internet, ftesat drejtuar tenderuesve) dhe monitoron procesin e para-kualifikimit dhe te shortlistimit,
 • Mbikqyr verifikimin e dokumentave, te hartuara nga SPO dhe vezhgon rreptesisht procedurat e DIS/IPA,
 • Mbikqyr pregatitjen e Dosjes se Tenderit,
 • Organizon tenderat dhe mbikqyr pergatitjen e Raporteve te Tenderit,
 • Rishikimi i kontrolleve te bera nga stafi ne varesi i sektorit, per dokumentacionin e tenderit (Termat e References, specifikimet Teknike, Dosja e Tenderit, etj.) sic percaktohet ne procedurat e CFCU.


Implementimi i kontrates

 • Siguron qe stafi i sektorit nuk eshte i perfshire ne procesin e kontraktimit dhe te implementimit,


Menaxhimi i projektit

 • Kontroll i drejtperdrejte mbi stafin e Sektorit ne lidhje me mbajtjen e afateve te nevojshme, ne menyre qe te shmangen situata qe krijojne probleme proceduriale per CFCU.


Raportimi

 • Siguron qe procedurat raportuese te Sektorit jane zbatuar ne menyre korrekte dhe ne kohen e duhur,
 • Kryen kontrolle dhe rishikime ndaj raporteve nĂ« pĂ«rputhje me procedurat e CFCU.
 • Mbikqyr mbatjen nga ana e stafit nĂ« varĂ«si tĂ« njĂ« sistemi tĂ« plotĂ« dhe tĂ« qartĂ« dosjesh, dhe siguron qe stafi zbaton politikat e CFCU ne lidhje me shkembimin e informacionit brenda CFCU. 

1.3. Pergjegjesi shtese

 • Lista e mesiperme e pergjegjesive dhe detyrave nuk eshte e plote. Pergjegjesi te tjera mund te rrjedhin nga Mareveshjet Financiare,
 • Eshte pergjegjes per planifikimin e kohes dhe ngarkeses se tij/saj te punes ne menyren me eficiente dhe efektive, duke perfshire mundesisht edhe para-planifikim per periudha mungese,  
 • Duhet te ndjeke rregullat administrative te Ministrise se Financave/CFCU lidhur me trajtimin e korrespondences hyrese dhe dalese (shkresa, fakse, email-e dhe dokumenta te tjere mbeshtes), mbajtjes se te dhenave dhe arkivimin.


1.4. Kufizime

 • Eshte pergjegjes ndaj Drejtorit te Prokurimeve dhe Kontraktimeve ne CFCU,
 • GjatĂ« kryerjes sĂ« funksioneve tĂ« tij/saj, duhet tĂ« veprojĂ« nĂ« pĂ«rputhje me kodin e sjelljes sĂ« aprovuar nĂ« procedurat e CFCU,
 • TĂ« mos kryejĂ« asnjĂ« veprim, transaksion qĂ« Ă«shtĂ« nĂ« mospĂ«rputhje me statusit e tij/saj (ndarjen e detyrave).


1.5. Trajnime

 • Mundesi trajnimi do t’i ofohen Pergjegjesit te Sektorit. 
 • Pergjegjesi i Sektorit mund gjithashtu ti sugjeroje Drejtorit te Prokurimeve dhe Kontraktimeve aktivitete trajnime ne te cilat ai/ajo do te deshironte te merrte pjese..


1.6. Kerkesa profesionale :

 • Diplome  masteri universitar,
 • 5 vjet experience profesionale ,
 • 3 vjet experience pune me fondet e BE ose procedurat e prokurimit,
 • Te pakten 2 vjet ne nje pozicion drejtimi ,
 • Njohja e rregullave te BE si dhe rregulloreve qe kane te bejne me programet qe ndiqen dhe jane qellim i punes se CFCU,
 • Njohje shume e mire e gjuhes angleze,
 • Njohuri kompjuterike.
TE GJITHA TE DREJTAT E REZERVUARA © 2010 MINISTRIA E FINANCAVE
Kjo faqe hostohet nga Agjensia Kombetare e Shoqerise se Informacionit logo_akshi_transparent www.akshi.gov.al